Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост“, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява от 03.08.2022 г. на район „Връбница“

                                                            

  О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед СОА22-РД 09-1295/29.07.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване  под наем на части от имот – публична общинска собственост“, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява от 03.08.2022 г. на район „Връбница“, както следва:

1. Предмет на конкурса – части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 3377/24.01.2020 г. на СО – район „ Връбница“, вписан в Служба по вписванията под № 109, том V, дело № 1758, вх. рег. № 2828/24.01.2020 г., им.п. № 657324, 657325, 657326, представляващи помещения за здравни услуги в самостоятелен обект – „Здравен център“ с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, със застроена площ 156 кв. м, разположен в южната част на едноетажна сграда – „Битов комбинат“ с идентификатор 49206.2633.9139.1, със застроена площ 286 кв. м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.9139  по КККР, с площ 933 кв. м, попадащ в УПИ III – комбинат за битови услуги, кв. 22, м. „с. Мрамор“, с адрес: гр. София, СО – район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40, а именно:

1.1. Помещение № 1 с площ от 14,40 кв. м и 2,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м  и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

1.2. Помещение № 6 с площ 24,00 кв. м и 6,15 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12,90 кв. м, равняваща се на 2,58 кв. м и 1/5 идеална част от 1,78 кв. м пр. идеални части, равняваща се на 0,356 кв. м пр. идеални части от общите части на сградата.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
- По т. 1.1. 46,00 (четиридесет и шест) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната;
- По т. 1.2.  67,00 (шестдесет и седем) лв. без ДДС, включена е цената 8,40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната.

3. Специфично конкурсно условие:
- По т. 1.1. –  кабинет личен лекар;
- По т. 1.2. – кабинет за детска консултация.

Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 23.09.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 23.09.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 26.09.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН "ВРЪБНИЦА“ 
МЛАДЕН  МЛАДЕНОВ

 

14.09.2022