Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост


О Б Я В А

 

           Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост,  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  СОА22-РД 09-1295/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване  под наем на части от имот – публична общинска собственост.“, както следва:

1.Предмет на конкурса -  части от имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 3377/24.01.2020 г. на СО – район „ Връбница“, вписан в Служба по вписванията под №109, том V, дело № 1758, вх.рег. № 2828/24.01.2020 г, им.п. № 657324, 657325, 657326, представляващи помещения  за здравни услуги в самостоятелен обект – „ Здравен център“ с идентификатор 49206.2633.9139.1.1, със застроена площ 156 кв. м., разположен в южната част на едноетажна сграда – „Битов комбинат“ с идентификатор 49206.2633.9139.1, със застроена площ 286 кв.м., находяща се в поземлен имот  с идентификатор 49206.2633.9139  по КККР, с площ 933 кв.м., попадащ в УПИ III- комбинат за битови услуги, кв. 22, м. „с. Мрамор“, с адрес: гр. София, СО – район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 40, а именно:

1.1 Помещение №1 с площ от 14.40 кв. м. и 2.15 кв. м. пр.идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5- манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12.90 кв.м., равняваща се на 2.58 кв.м.  и 1/5 идеална част от 1.78 кв.м. пр. идеални части, равняваща се на 0.356 кв.м. пр. идеални части от общите части на сградата.

1.2 Помещение № 6 с площ 24.00кв.м. и 6.15 кв.м. пр. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от Помещение № 5 – манипулационна, представляващи 1/5 идеална част от 12.90 кв.м., равняваща се на 2.58 кв.м. и 1/5 идеална част от 1.78 кв.м. пр. идеални части, равняваща се на 0.356 кв.м. пр. идеални части от общите части на сградата.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- По т.1.1 – 46,00 /четиридесет и шест/ лв.без ДДС, включена е цената 8.40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната.

- По т.1.2 – 67,00 / шестдесет и седем/ лв. без ДДС, включена е цената 8.40 лв., равняваща се на 1/5 от цената на манипулационната.

3. Специфично конкурсно условие:

- По т.1.1 –  кабинет личен лекар.

- По т. 1.2 – кабинет за детска консултация.

Срок за отдаване под наем – от 5 /пет/ години.

 Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 05.09.2022 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв./шестдесет лева /с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100.00 / сто лева/ с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 08.09.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 09.09.2022 г. от 11.00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47

 

 

 

КМЕТ НА

СО РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

 

03.08.2022