Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения със застроена площ от 106,00 кв. м, представляващо част от мазе, намиращо се в самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1 – „Административна сграда – кметство с. Мрамор"

О Б Я В А


Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА22-РД-09-1838/25.10.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения със застроена площ от 106,00 кв. м, представляващо част от мазе със застроена площ от 770,00 кв. м, намиращо се в самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1„Административна сграда – кметство с. Мрамор, със застроена плащ от 1165 кв. м по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мрамор, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, разположена в урегулиран поземлен имот XIV – „за кметство, културен дом, поща и озеленяване“, кв. 30 по действащия регулационен план м. „с. Мрамор“, с административен адрес: с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 19, актуван с Акт за публична общинска собственост № 368/14.07.2021 г. на СО – район „Връбница, вписан в Служба по вписванията – гр. София на 08.09.2021 г.
Срок за отдаване под наем – от 5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие – за младежки клуб.
Начална наемна цена – 132,50 (сто тридесет и два лева и 0,50 ст.) лева за месец, без ДДС.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 25.11.2022 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 02.12.2022 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 05.12.2022 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
Телефон за връзка: 02/495-77-47.
 


КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

04.11.2022