Район „Витоша” – СО ще проведе обществено обсъждане на Виза за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот

     СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед № РВТ18-РД09-3/09.01.2018 г. на кмета на район „Витоша” – СО ще се проведе обществено обсъждане на Виза, издадена на основание на чл. 140, ал. 1, ал. 3 от ЗУТ и чл. 55 от ЗУТ във връзка с § 5, т. 68, т. ”а” от ДР на ЗУТ и § 182 от ПЗР от ЗИД на ЗУТ и на основание чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 12, т. 3 и 4 от ЗУЗСО и се издава за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.2045.1878 по КККР, район „Витоша” – СО. Имотът попада в устройствена зона „Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути”, Тзв, съгласно т. 34 по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО на дата 12.02.2018 г. от 11.00 ч. в залата в сградата на район „Витоша” с адрес: ул. „Слънце” № 2. Представянето на проекта ще се състои на 16.01.2018 г. от 10.00 ч. в залата в сградата на район „Витоша” с адрес: гр. София, ул. „Слънце” № 2.


Заповед № РВТ18-РД09-3/09.01.2018 г.

11.01.2018