Район "Витоша'’ – СО, обявява обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-174, кв. 63, улица от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица о.т. 72б – о.т. 72г и о.т. 78в – о.т. 72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Витоша" – СО, съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на кмета на район "Витоша" – СО, ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XXI-174, кв. 63, улица от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица о.т. 72б – о.т. 72г и о.т. 78в – о.т. 72д (нови), създаване на нов УПИ ХХIV – „за озеленяване и трафопост“, кв. 63, м. в.з. “Симеоново-север“.

* Представянето му ще се състои на на 22.06.2021 г. от 17:30 часа в сградата/пред сградата на район "Витоша", ул. ”Слънце” № 2.
* Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2, за запознаване на заинтересованите лица.
* Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 06.07.2021 г. включително.
* 3аключителната дискусия да се проведе на 19.07.2021 г. от 17:30 ч. в сградата/пред сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2.Заповед № РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на кмета на район "Витоша”
03.06.2021