Район ”Витоша” съобщава за провеждане на обществено обсъждане по "Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIIa-207 и изменение на уличната регулация за улица от о.т.208 до о.т.209, кв. 14, м. в.з. "Киноцентър – I част“

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх. № РВТ19-ГР94-4483-[4]/16.06.2021 г.

 

Район ”Витоша” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-PA50-111/05.07.2021 г. на кмета на район ”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане Проект за ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIIa-207 и изменение на уличната регулация за улица от о.т.208 до о.т.209, кв. 14, м. в.з. „Киноцентър – I част“, район ,,Витоша‘‘, гр. София:

  • Представянето му ще се състои на 14.07.2021 г. от 17:30 часа в сградата на район ”Витоша”, ул. ”Слънце” № 2;
  • Копие от проекта e изложено в Техническа служба на район”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.
  • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 22.07.2021 г. включително.
  • Заключителната дискусия да се проведе на 26.07.2021 г. от 18:15 ч. в сградата на район ”Витоша”, ул. ”Слънце” № 2.

 

 

 

 

 

07.07.2021