Район ”Витоша” съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1

ОБЯВЛЕНИЕ

По преписка вх. № РВТ16-ВК08-1227-9/14.12.2020 г.

 

Район ”Витоша” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-153/16.08.2021 г. на Кмета на Район ”Витоша” ще се  проведе обществено обсъждане на: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект ”Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир” за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” – част от Трансевропейската транспортна мрежа”, в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1, както следва:

  • Представянето на проекта ще се проведе на 15.09.2021 г. от 17:30 часа  във физкултурния салон на 26. СОУ “Йордан Йовков“, кв. "Княжево", ул. "Кореняците" № 40;

  • Копие от проекта e изложено в  Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица;

  • Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 23.09.2021 г. включително;

  • Заключителната дискусия ще се проведе на 29.09.2021 г. от 17:30 ч. във физкултурния салон на 26. СОУ “Йордан Йовков“, кв. "Княжево", ул. "Кореняците" № 40.

    https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/267

19.08.2021