Район "Витоша" - обществено обсъждане на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с.Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници:Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1"/шосе с.Владая-с.Мърчаево/, ул."Трендафил", Природен парк"Витоша", ул."Бистра река", Природен парк"Витоша", ул."Церова поляна", Природен парк"Витоша", ул."Черешова градина", ...

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.5, ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл.5, чл.14, ал.1 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх. №РВТ17-ТП00-4/15.02.2017 г. в Район"Витоша" - СО за провеждане на обществено обсъждане на:
Проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с.Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници:Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1"/шосе с.Владая-с.Мърчаево/, ул."Трендафил", Природен парк"Витоша", ул."Бистра река", Природен парк"Витоша", ул."Церова поляна", Природен парк"Витоша", ул."Черешова градина",  Природен  парк"Витоша",  граница  със  с.Рударци,  нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1", нерегулиран терен, Първокласен път Е-79.

Заповед №РВТ17-РД09-99/13.04.2017 г.

18.04.2017