Район ”Витоша” - обществено обсъждане на проект за План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори от КККР : 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428, 68134.1970.4429 кв. 19, местност „Ботаническа градина”

Заповед № РВТ17-РА50-37/15.03.2017 г. на Кмета на Район „Витоша” във връзка с обществено обсъждане на проект за: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ с идентификатори от КККР : 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428, 68134.1970.4429 - идентични с бивш ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1970.1996: 68134.1970.4430, 68134.1970.4431, 68134.1970.4432. 68134.1970.4433, 68134.1970.4434, 68134.1970.4435 - идентични с бивш ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1970.2643; 68134.1970.4436, 68134.1970.4437, 68134.1970.4438, 68134.1970.4439, 68134.1970.4440, 68134.1970.4441 и 68134.1970.4442 - идентични с бивш ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1970.2640; образуване на нови УПИ II-4430,4441 за ЖС, III-4431.4440 за ЖС, IV-4432,4439 за ЖС, V-4433,4438 за ЖС, VI-4434.4437 за ЖС, VI 1-4435,4436 за ЖС, V1II-4428 за ЖС, 1Х-4427 за ЖС, Х-4426 за ЖС, ХI-4425 за ЖС, XII-4424 за ЖС, нова задънена улица от O.Т. 500 до О.Т. 512, кв.19, местност “Ботаническа градина”, СО - Район Витоша


Заповед № РВТ17-РА50-37/15.03.2017 г.

16.03.2017