86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява удължаване с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

86. ОУ "Св. Климент Охридски", район "Витоша"
с. Владая, ул. "Брезова гора" № 1, е-mаil: klohridski@abv.bg, тел.: 02 999 12 92

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

86. ОУ „Свети Климент Охридски” на основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с изпълнение на т. 4 от Заповед СОА22-РД09-1342 от 05.08.2022 г. на Столична община обявява удължаване на срока за подаване на оферти за участие в конкурса „Столово хранене и бюфет” за отдаване под наем на част от имот (Помещение за ученическо хранене – ученически бюфет) – публична общинска собственост, с 15 (петнадесет) дни, считано от 21.10.2022 г.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. на 21.10.2022 г. до 16:00 ч. на 04.11.2022 г.
Конкурсът ще се проведе на 07.11.2022 г. от 12:00 ч. в актовата зала на 86. ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2.

Срок за наемане: 4 (четири) години.

Гаранция за участие в конкурса: 500,00 (петстотин) лв.
Гаранцията се предоставя от участника: под формата на документ за внесена сума по сметка на CO – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 ч. на 21.10.2022 г. до 16:30 ч. на 04.11.2022 г. на касата на CO – район "Витоша", ул. „Слънце” № 2, ет. 1.

Цената на документацията е 100,00 (сто) лв. с ДДС.

Телефони за контакт:
0895538441 – Емилия Бурова
0886302660 – Екатерина Стойчева.

Приложение:

Заповед № 662-91/21.10.2022 г.

 

Директор на 86. ОУ „Свети Климент Охридски”
Емилия Бурова

31.10.2022