Район „Витоша“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, находящ се на ул. „Симеон Радев“ № 31", специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка с Решение № 65 по Протокол № 46, т. 22, 27.01.2022 г., както и на Заповед № СОА22-РД09-420/14.02.2022 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс е предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, с идентификатор № 68134.1930.467.4, със застроена площа 176 кв. м, актуван с АпОС № 2457/04.09.2012 г., находящ се в гр. София, район „Витоша“, ул. „Симеон Радев“ № 31".

  • Специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност.
  • Срок за наемане – 5 (пет) години;
  • Начална конкурсна месечна наемна цена – 635,00 (шестстотин тридесет и пет) лева без ДДС.
  • Гаранция за участие в конкурса – 500,00 (петстотин) лева.

Участниците внасят гаранция за участие по сметка на район „Витоша”: IBAN: BG37SOMB91303324910401, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД – клон „Красно село”.

В платежното нареждане за внесена гаранция задължително се записва предмета на конкурса, за който се кандидатства.

  • Конкурсната документация се закупува на касата на район “Витоша” – CO,  гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:45 часа от 21.07.2022 г. до 22.08.2022 г. (вкл).
  • Цената на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включен ДДС.

Приемане на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в периода от 21.07.2022 г. до 23.08.2022 г. (вкл.) в деловодството, находящо се на първи етаж в административната сграда на район „Витоша”, на адрес: гр. София, кв. "Павлово", ул. „Слънце“ № 2. Краен срок за приемане на офертите: 23.08.2022 г. до 17:00 ч.

Дата и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 24.08.2022 г. в 10:00 часа в заседателната зала на район „Витоша“ – CO, на адрес: гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 2.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 календарни дни.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ул. "Слънце" № 2, тел. 02/818 79 32.

 

КМЕТ НА РАЙОН "ВИТОША" .........П.................

                                                         /ТОДОР ПЕТКОВ/

 

21.07.2022