Район „Витоша“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП – ИПЗ за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ ”Света София” в УПИ 11-2287, кв. 34 и УПИ V-469, кв. 32, м. Манастирски ливади-запад"

Район „Витоша“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: Визуализация и мотивирано предложение за разрешаване изработване на проект за ПУП – ИПЗ за изграждане на надземна топла връзка, осигуряваща пешеходен достъп между съществуващи сгради на МБАЛ ”Света София” в УПИ 11-2287, кв. 34 и УПИ V-469, кв. 32, м. Манастирски ливади-запад.

Заповед № РВТ19-РД09-161/20.09.2019 г.

25.09.2019