Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект ”Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ-I за парк (ПИ с идентификатор 68134.1934.701), кв. 180а, м. Гърдова глава"

Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект ”Реконструкция на трамваен релсов път" в УПИ-I за парк (ПИ с идентификатор 68134.1934.701), кв. 180а, м. Гърдова глава".
 

Приложение:

Копие от Заповед № РВТ20-РД09-66/10.07.2020 г.

Протоколи по представяне и заключителна дискусия

17.07.2020