Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. "Симеоново" – лифтова станция, район ”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ при граници: южна регулационна граница на кв. 1, м. "Малинова долина" – Бункера – III етап, резервоар „Под Симеоново”,...

Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. "Симеоново" – лифтова станция, район ”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ при граници: южна регулационна граница на кв. 1, м. "Малинова долина" – Бункера – III етап, резервоар „Под Симеоново”, дере ”Рекмарица”, северна и източна граници на кв. "Симеоново" и дере – р. Старата река, заедно с Протокол № ЕС-П0-04/18.03.2021, т. 1 на комисията по чл. 210 от ЗУТ.


Заповед № РВТ21-РА50-93/31.05.2021 г. на кмета на район "Витоша”

07.06.2021