Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“, Траскател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон I в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. “Витошки гранит“ и ул. “Жълта вода“...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Район ”Витоша” – СО съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-158/19.09.2019 г. на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Водоснабдяване на с. Владая – ПС „Владая“, Траскател Ф200 ПЕВП от ПС „Владая“ до резервоар „Владая“, Главен клон I в участъка от резервоар „Владая“ до кръстовището на ул. “Витошки гранит“ и ул. “Жълта вода“ – Ф250 ПЕВП, с. Владая, район „Витоша“ – CO.
 

Представянето на проекта ще се състои на 07.11.2019 г. от 18:00 часа в заседателната зала на 2. етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. На представянето ще присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации могат да се подават в деловодството на район”Витоша” – CO до 24.11.2019 г. включително.

Становища, постъпили след определения срок, няма да се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в район ”Витоша” – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн. Марга Боева – гл. специалист отдел УТКР.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на Единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на CO и на интернет страницата на района.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.11.2019 г. от 18:00 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.

21.10.2019