Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Район ”Витоша” – СО, съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-157/19.09.2019 г.  на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. “Еделвайс“ до х. “Трендафила“, включващо водопроводи до х. “Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение х. “Рудничар“ в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“ – CO.

Представянето на проекта ще се състои на 07.11.2019 г. от 17:30 часа в заседателната зала на 2. етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. На представянето присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2, за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации могат да се подават в деловодството на район ”Витоша” – CO, до 24.11.2019 г. включително.

Становища, постъпили след определения срок, няма да се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в район ”Витоша" – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн. Марга Боева – главен специалист в отдел УТКР, район ”Витоша” – СО.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на Единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на CO и на интернет страницата на района.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.11.2019 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 2. етаж в сградата на район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2.

06.11.2019