Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Район ”Витоша” – СО съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-156/19.09.2019 г. на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за ПУП  изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-за озеленяване и ОО, от кв. 74а, за УПИ V-за озеленяване и ОО от кв. 74 и ПИ с идентификатор 11394.1795.3966 от КККР, образуване на нови УПИ V-за озеленяване и ОО, XLV-3966 за ж.с. - нов кв. 74 и УПИ I-за озеленяване и ОО - нов кв. 74а, нова улица от О.Т. 901а до О.Т. 901в, О.Т. 913г до О.Т. 913а, отпада улица от О.Т. 901а (нова) до О.Т. 908, местност с. Владая, гр. София
 

Представянето на проекта ще се състои на 06.11.2019 г. от 17.30 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ № 2. На представянето ще присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

Копие от проекта е изложено в Техническа служба на Район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации могат да се подават в деловодството на Район”Витоша” – CO до 21.11.2019 г. включително.

Становища постъпили след определения срок, няма да се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в Район ”Витоша” – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн. Марга Боева – гл. специалист отдел ”УТКР”.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на CO и на интернет страницата на района.

Заключителната дискусия ще се проведе на 25.11.2019 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Район ’’Витоша”, София, ул. “Слънце“ №2. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа, разработил проекта.

21.10.2019