Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ IV – „за супермаркет“ и УПИ VII – 576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I – „за жил. строителство и КОО“, УПИ III – 242 и УПИ V – 171, кв. 227, м. “Павлово – Бъкстон“,...

ОБЯВЛЕНИЕ
 

По преписка вх. № РВТ19-ТД26-1689-5/20.05.2021 г.

 

Район”Витоша” – СО съобщава, че съгласно Заповед № РВТ21-РД09-122/02.06.2021 г. на кмета на район ”Витоша” – СО ще се проведе обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ IV – „за супермаркет“ и УПИ VII – 576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I – „за жил. строителство и КОО“, УПИ III – 242 и УПИ V – 171, кв. 227, м. “Павлово – Бъкстон“, район „Витоша“ – СО.

 

* Представянето му ще се състои на на 10.06.2021 г. от 17:30 часа сградата/пред сградата на Район ”Витоша“ – СО, ул. ”Слънце” № 2.
* Копие от проекта е изложено в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.
* Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 17.06.2021 включително.
* 3аключителната дискусия да се проведе на 06.07.2021 г. от 17:30 ч. в сградата/пред сградата на район ”Витоша“ – СО, ул ”Слънце"  № 2.
 

Заповед № РВТ21-РД09-122/02.06.2021 г. на кмета на район "Витоша”

07.06.2021