Район ”Витоша” обявява обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на временен строеж на открити обекти за спортни дейности: въжен парк и навес в ПИ с идентификатор 68134.1978.277 по КККР на район ”Витоша”

На основание чл. 12 от ЗУЗСО, чл. 4, ал. 1, т. З, чл. 8, ал. 1, т. З, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и Глава Четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх. № РВТ18-АХ00-45/09.11.2018 г. в район "Витоша" – СО за провеждане на обществено обсъждане на:

Виза за инвестиционно проектиране на временен строеж на открити обекти за спортни дейности: въжен парк и навес в ПИ с идентификатор 68134.1978.277 по КККР на район ”Витоша”.

НАРЕЖДАМ:

I. Във връзка с общественото обсъждане на визата, представянето ѝ да се състои на 25.03.2019 г. от 17.30 часа в сградата на район "Витоша", ул. ”Слънце”№2. На представянето присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

II. Копие от визата да се изложи в Техническа служба на район "Витоша" – СО, ет. 2, за запознаване на заинтересованите лица.

III. Писмените становища, мнения и предложения по визата от гражданите и организации да се подават в деловодството на район "Витоша" – СО до 02.04.2019 г. включително.

Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като сьщите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, адрес за връзка с подателя.

IV. След представянето на визата, същата ще се намира в район "Витоша" – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от арх. Стоянка Касабова – гл. експерт отдел УТКР – район ”Витоша" – СО.

V. Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на Единния електронен портал на обществените консултации на интернетстраницата на СО и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23от НРНПОООПРУТСО.

VI. Заключителната дискусия да се проведе на 08.04.2019 г. от 17.30 ч. в сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце”№2. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа, разработил ВИЗАТА.

Представянето на визата и заключителната дискусия да се водят от арх. Мирослав Русев – главен архитект на район ”Витоша” – СО.

Настоящата заповед да се разгласи с поставяне на таблото в сградата на районната администрация, да се публикува на електронната страница на района и да се изпрати за публикуване в профилите в социалните мрежи на възложителя, на НАГ, на Столична община за публикуване на Единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Борислав Томирков – зам. кмет на район ”Витоша” – СО.

 

КМЕТ НА РАЙОН ”ВИТОША” – СОЗаповед № РВТ19-РД09-42/15.03.2019 г.


 

19.03.2019