Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП - изменение на ПР за УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура и УПИ XVI-1162 - обществено обслужване, район ”Витоша” и УПИ IV - за озеленяване и УПИ „за корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване”, район "Триадица"

Столична община – район "Витоша"

 

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 1, т. З, чл. 8, ал. 1, т. З, във връзка с ал.  2 и чл 10,  ал. 2 и Глава Четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх. № РВТ18-ГР00-169-1/30.07.2018 г. в район ”Витоша” – СО за провеждане на обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – изменение на плана за регулация за УПИ XXI - за коо, УПИ XVII - за озеленяване и инфраструктура и УПИ XVI-1162 - обществено обслужване, кв. 15, в.з. Киноцентър III ч.– разширение, район ”Витоша” и УПИ IV - за озеленяване и УПИ „за корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване” , кв. 111, м. Манастирски ливади-изток, район”Триадица”

ОБЯВЯВА

I. Общественото обсъждане на проекта, представянето му ще се състои на 13.02.2019 г. от 17.30 часа в сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2. На представянето ще присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.
II. Копие от проекта ще се  изложи в Техническа служба на район ”Витоша” – СО, ет. 2 за запознаване на заинтересованите лица.
III. Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации ще се подават в деловодството на район ”Витоша” – СО до 22.02.2019 г. включително.
Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, адрес за връзка с подателя.
IV. След представянето на проекта същият ще се намира в район ”Витоша” – СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от инж. Петя Николова – гл. експерт отдел УТКР, район ”Витоша” – СО.
Заповедта се издава в 3 (три) оригинални екземпляра: за направление "Архитектура и градоустройство ", за архив и за деловодството.
V. Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на Единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на СО и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от НРНПОООПРУТСО.
VI. Заключителната дискусия да се проведе на 27.02.2019 г. от 17.30 ч. в сградата на район ”Витоша", ул. ”Слънце” № 2. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта.
VII. Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането, е описана в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.
Представянето на проекта и заключителната дискусия да се водят от арх. Мирослав Русев – главен архитект на район ”Витоша” – СО.
Настоящата заповед да се разгласи с поставяне на таблото в сградата на районната администрация, да се публикува на електронната страница на района и да се изпрати за публикуване в профилите в социалните мрежи на възложителя, на НАГ, на Столична община за публикуване на единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Борислав Томирков – зам.-кмет на район "Витоша" – СО.

Заповед № РВТ19-РД09-15/05.02.2019 г. на кмета на район Витоша
 Становище на Симеон Ваташки (публикувано на 26.02.2019 г.)

06.02.2019