Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - за извършване на търговска дейност, за разполагане на 45 преместваеми обекти на територията на района
СО - Район „Витоша” на основание Заповед № СО-РД-09-08-98/16.07.2015 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински жилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на 45 преместваеми обекти по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на район „Витоша".
   
Списък на обектите ще се публикува в електронната страница на СО - район „Витоша", на таблото за обяви в сградата на СО - район „Витоша" , на електронната страница на СО и на видно място в сградата на СО.
   
   СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ

- Срок за наемане - 10 (десет) години;
   
- Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв.
   Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша": IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу", ул. „Денкоглу" №28.
   
- Конкурсната документация се закупува и получава на касата на СО - район "Витоша" - гр. София, ул. "Слънце " № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа от 29.07.2015 г. до 28.08.2015 г.
   
- Цената на конкурсната документация е 120.00 (сто и двадесет) лв. с ДДС
   
Краен срок за представяне на офертите - 16.30 ч. на 31.08.2015 г, в деловодството на СО - район „Витоша", ет. 1.
   
Конкурсът ще се провежда от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша", ул. „Слънце " № 2, ет. 2, в срока от 01.09.2015 г. до 09.09,2015 г., като офертите ще се отварят и разглеждат по обекти при следния график:
   
- На 01.09.2015 г. - за обекти от № 1 до №16;
- На 03.09.2015 г. - за обекти от №17 до №26;
- На 07.09.2015 г. - за обекти от № 27 до №35;
- На 09.09.2015 г. - за обекти от №36 до №45.

   
Лице за контакти: име, тел. Бистра Тънкашка -02/8187926, Ненка Стойнева - 02/8187938
28.07.2015