Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на терени - части от тротоари за извършване на търговска дейност за разполагане на преместваеми обекти

СО - Район „Витоша” на основание Заповед № СО-РД-09-08-69/22.06.2015 Г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок от 10 години на общински нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени - части от тротоари за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по индивидуални проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния архитект на София на територията на район „Витоша”, както следва:

Обект 1. (Група 9) разположена в кв. 261, м. „Павлово-Бъкстон", ул."Казбек" и 6ул."Братя Бъкстон", терен с площ 12.00 кв.м,
Специфично конкурсно условие за обекта -продажба на книжарски стоки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 140,00 лв. (без ДДС).

Обект 2. (Група 14) разположена до кв.9, кв."Симеоново",ул."Симеоновско шосе, обръщалото на авт.67, терен с площ 30.00 кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - бързо хранене/услуги.
Начална конкурсна месечна наемна цена 100,00 лв. (без ДДС),

Обект 3. (Група 18) разположена в кв.35, кв. „Драгалевци", ул."Папрат" и ул."Карнобатски проход", терен с площ 100.00 кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - демонстрационен център.
Начална конкурсна месечна наемна цена 350,00 лв. (без ДДС).

Обект 4. (Група 24 а) разположена в кв.13, кв."Бояна", пл."Сборище" и ул."Брезовица“ терен с площ 80.00 кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - бързо хранене.
Начална конкурсна месечна наемна 270.00 лв (без ДДС).

Обект 5. (Група 27) разположена до кв.28, 255, кв."Бояна", ул."Иваница Данчев" и ул."Десислава", терен с площ 12.00 кв.м.
Специфично конкурсно условие за обекта - продажба на кафе и напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 42,00 лв. (без ДДС).

Срок за наемане - 10 (десет) години;

Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв.
Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО - район „Витоша": IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу", ул. „Денкоглу" №28.

Конкурсната документация се закупува на касата на СО - район "Витоша" - гр. София, ул. "Слънце " № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. часа до 31.07.2015 г.

Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС.

Краен срок за представяне на офертите - 16.30 часа на 03.08.2015 г. в деловодството на СО - район „Витоша", ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 06.08.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Витоша", ул. "Слънце" № 2, ет. 2.

02.07.2015