Район „Възраждане“ обявява обществено обсъждане във връзка с представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. На СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, от кметът на район „Възраждане“ Савина Савова е издадена заповед № РВЕ21-РД09-223/29.09.2021 г. с която се разпорежда провеждане на представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане” - СО в Зона Б-19 в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, на 11.10.2021г. /Понеделник/ от 18:00 часа в сградата на район „Възраждане" – бул. „Александър Стамболйски" № 62, във фоайето на ІІ етаж.

Писмените становища по схемата – предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в Зона Б-19, в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“, се адресират до кмета на район „Възраждане“ – СО и се подават в Деловодството на района в 14 /четиринадесет/ дневен срок от представяне на схемата. Становищата трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на район „Възраждане“ – СО, която да изготви обобщаващ доклад.          

С цитираната по-горе заповед се определя инж. Виолета Юрукова да дава допълнителна информация по времето на изготвяне на становищата. За връзка с инж. Виолета Юрукова  – тел. 02/ 980 60 96.

Общественото обсъждане  ще приключи със заключителна дискусия на 25.10.2021 г. /Понеделник/ от 18:00 ч. в сградата на район „Възраждане“, във фоайето на ІІ етаж.  За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район

„ Възраждане“.

Заповедта е оповестена чрез издаване на обявление на информационното табло в сградата на районната администрация, на официалния уеб сайт на Районa www.so-vazrajdane.bg, в профила в социалната мрежа на Района, в единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на СО. Информация за обявлението се изпраща на управителите на ЕС/Сдружения в описания по-горе район.

 

 

04.10.2021