Район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни - нежилищни имоти, частна общинска собственост
Столична община – район „Възраждане”,
бул."Александър Стамболийски" № 62
обявява
 

На основание заповед №РД-09-450/22.03.2010 г. на кмета на Столична община, конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни - нежилищни имоти, частна общинска собственост по списък, приложение към конкурсната документация, включваща началната конкурсна цена.

Гаранцията за участие конкурса е в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева за всеки обект.

Цената на документацията за участие в конкурса е 60.00 лв. /шестдесет лева/ с включен ДДС за всеки обект.

Закупуване на документация и подаване на оферти за участие се извършва на гише „Деловодство" в Център за информация и услуги, в сградата на район "Възраждане", гр.София, бул."Александър Стамболийски" №62, партерен етаж.

Изтегляне и разглеждане на документацията за участие: http://so-vazrajdane.dir.bg , раздел „Конкурси".

Краен срок за купуване на документация за участие: 16.00 ч. на 28.04.2010 г.

Краен срок за подаване на офертите за участие: 16.00 ч. на 28.04.2010 г.

Разглеждане на предложенията: Зала №6 в сградата на район "Възраждане", гр.София, бул."Александър Стамболийски" №62, етаж 2, 10.30 ч. на 29.04.2010 г.

Всички плащания се извършват по сметка на СО - район „Възраждане” в:

"Общинска банка" АД,
IВАN: ВG40 SOМВ 9130 3324 9862 01,
ВIС: SOMBBGSF

или на каса в Център за информация и услуги, в сградата на район "Възраждане", гр.София, бул."Александър Стамболийски" №62, партерен етаж

Телефони за връзка: (02) 980 28 85, (02) 980 44 71.

30.03.2010