Район “Триадица”- СО обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост - поземлен имот, представляващ терен с площ 393 кв.м., находящ се в гр. София, район “Триадица”, м. “Южен парк”, за паркинг.

Район “Триадица”- СО

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост – Поземлен имот № 469 при граници: ул. “Хенрих Ибсен”, имот пл.№ 1229 и имот пл. № 1143, представляващ терен с площ 393 кв.м., находящ се в гр. София, район “Триадица”, м. “Южен парк”, кв.187, съгласно АОС № 825/10.05.2001 година, за паркинг.

Начална конкурсна цена – 379 лв. на месец без ДДС .

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 38 /тридесет и осем/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 09.04.2009 г. до 13.05.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” № 54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15.30 часа на 13.05.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 14.05.2010 г. от 10.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.

Телефон за информация – 02/80 54 108

08.04.2010