Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв....

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и  чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР18-ГР94-1919-(11)/20.11.2020 г., е издадена Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на:

Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“.

Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе и в дигитална среда (онлайн) на 11.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX. Успоредно представянето ще бъде проведено в спортна зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ № 14.

Достъп и участие в представянето ще са възможни чрез следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma8e5eaae6c5e169e9bfe388ae6aeb674

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 07.05.2021 г.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане в дигитална среда на 01.06.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX, както и на живо в зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ № 14.

Достъп и участие в заключителното обсъждане ще са възможни чрез линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me987548e15dbed11d7a8675a96b8d1b7

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 28.05.2021 г.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Приложение:

Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“

29.04.2021