Район Триадица обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 81 кв.м, намиращо се на адрес: гр. София, ул.Костенски водопад № 25

На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.1, т.1, чл. 30, ал.3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.19 от Наредбата за общинската собственост и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-2/ 09.01.2015 г. и Заповед № СО15-РД-09-08-13/ 23.01.2015 г на Кмета на Столична Община СО – Район „Триадица” обявява:

На 30.06.2015 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на СО – Район „Триадица”, ул. „Алабин” №54, ет.3, стая № 301, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен общински имот – частна общинска собственост на територията на СО – район „Триадица”, представляващ помещение с площ 81 кв.м., намиращо се в УПИ VII, кв. 123, м. „ж.к. „Красно село-Стрелбище-урб. Бл.32” (част от стар УПИ II, кв. 123, м. „Красно село-Стрелбище-урб. Бл.32” ), с адрес: гр. София, ул. „Костенски водопад” № 25, за търговска дейност.

Начална месечна наемна цена – 382,00 лв. без ДДС

Гаранция за участие: в размер на първоначалната наемна цена за обекта. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Триадица”: IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Клон «Денкоглу», или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Срок за наемане: 5 (пет) години

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 16.30 часа на 26.06.2015 г.

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО – район „Триадица” – гр. София, ул. „Алабин” № 54, ет. 1, стая № 102 всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч. и се получава от отдел «ПНОЧР», ет. 3, стая № 304.

Краен срок за представяне на офертите: до 16.30 часа на 29.06.2015 г. в деловодството на СО – район „Триадица” ет.1, стая № 103

Адрес на организатора: гр. София 1080, ул. “Алабин” №54

Телефон за информация: 02/ 80 54 104, отдел ПНОЧР

 

26.05.2015