Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на открита площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР от ЗУТ, а именно “Комбинирана площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II ”3а парк”, кв. 187а. м. ”Южен парк – З част”

Район „Триадица“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на открита площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 от ДР от ЗУТ, а именно “Комбинирана площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II ”3а парк”, кв. 187а. м. ”Южен парк – З част”.

ЗАПОВЕД  № РТР18-РД56-65/03.04.2018 г.

Виза за проектиране

05.04.2018