Район "Триадица" обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска площадка и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.1002.55 по КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“

 

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР17-ГР94-213-[17]/05.10.2021, е издадена Заповед № РТР21-РД56-557/03.11.2021 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска площадка и трафопост“ (поземлен имот  с идентификатор 68134.1002.55 по КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София.

Представянето на проекта ще се проведе на 19.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 10.12.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

 

Приложение:

Заповед № РТР21-РД56-557/03.11.2021 г. на кмета на район „Триадица“

10.11.2021