Район „Триадица“ обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“

Публикувано на 13.07.2021 г.

Заповед  РТР21-РД56-356/13.07.2021  г. на кмета на район "Триадица"


Уважаеми дами и господа,
Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС – София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ТД26-383/16.02.2021 г. и преписка № РТР21-ВК08-1142-(1)/19.05.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на: Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 09.06.2021 г. от 18:00 часа в градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на живо среда на 14.07.2021 г. от 18:00 часа в градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица”, и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Приложение:
Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район „Триадица“

31.05.2021