Район "Триадица" обявява отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 и чл. 30, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), Решение № 732 по Протокол № 42 на СОС от 28.10.2021 г., Заповед № СОА22-РД09-1894/23.11.2021 г. на кмета на Столична община и чл. 46 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

 

О Б Я В Я В А М:

Конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна сграда на Първа стоматологична поликлиника (Дентален център) със застроена площ от 238,64 кв. м, находяща се в гр. София, район „Триадица”, ул. „Хан Аспарух“ № 9, състоящ се от 23 обекта – дентални кабинети, рентгенов кабинет и зъботехническа лаборатория, актуван с Акт за публична общинска собственост № 586/10.09.1999 г. за следните обекти:

 

ОБЕКТ 1: Кабинет „Зъботехническа лаборатория“, находящ се на партера в част от западната, изцяло северната и част от източната част на сградата с площ 76,62 (седемдесет и шест 0,62) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 931,29 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: зъботехническа лаборатория.

 

ОБЕКТ 2: Кабинет № 1, находящ се на партера в югоизточната част на сградата с площ 21,00 (двадесет и един) кв. м , ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 368,84 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 3: Кабинет № 1А, находящ се на партера в западната част на сградата с площ 12,25 (дванадесет 0,25) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 294,48 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 4: Кабинет № 1Б, находящ се на партера в югозападната част на сградата с площ 18,03 (осемнадесет 0,03) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 331,80 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

      

ОБЕКТ 5: Кабинет № 4, находящ се на първия етаж в североизточната част на сградата с площ 16,75 (шестнадесет 0,75) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 316,64 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 6: Кабинет № 5, находящ се на първия етаж в източната част на сградата с площ 16,80 (шестнадесет 0,80) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 316,64 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

       

ОБЕКТ 7: Кабинет № 6, находящ се на първия етаж в югоизточната част на сградата с площ 21,00 (двадесет и един) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 368,84 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 8: Кабинет № 7, находящ се на първия етаж в южната част на сградата с площ 15,84 (петнадесет 0,84) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 304,72 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 9: Кабинет № 8, находящ се на първия етаж в южната част на сградата с площ 15,84 (петнадесет 0,84) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 304,72 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

        

ОБЕКТ 10: Кабинет № 9, находящ се на първия етаж в югозападната част на сградата с площ 19,04 (деветнадесет 0,04) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 344,12 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

         

ОБЕКТ 11: Кабинет № 10, находящ се на първия етаж в северозападната част на сградата с площ 12,25 (дванадесет 0,25) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 260,44 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 12; Кабинет № 11 „Рентгенов кабинет“, находящ се на втория етаж в северозападната част на сградата с площ 16,63 (шестнадесет 0,63) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 314,60 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: рентгенов кабинет.

 

ОБЕКТ 13: Кабинет № 13, находящ се на втория етаж в източната част на сградата с площ 12,58 (дванадесет 0,58) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 264,60 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 14: Кабинет № 14, находящ се на втория етаж в източната част на сградата с площ 16,80 (шестнадесет 0,80) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 316,64 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 15: Кабинет № 15, находящ се на втория етаж в южната част на сградата с площ 15,84 (петнадесет 0,84) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 304,72 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 16: Кабинет № 16, находящ се на втория етаж в южната част на сградата с площ 15,84 петнадесет 0,84) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 304,72 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

       

ОБЕКТ 17: Кабинет № 17, находящ се на втория етаж в югозападната част на сградата с площ 19,04 (деветнадесет 0,04) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 344,12 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

       

ОБЕКТ 18: Кабинет № 20, находящ се на втория етаж в североизточната част на сградата с площ 16,75 (шестнадесет 0,75) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 302,64 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

       

ОБЕКТ 19: Кабинет № 22, находящ се на третия етаж в югоизточната част на сградата с площ 21,00 (двадесет и един) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 352,04 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 20: Кабинет № 23, находящ се на третия етаж в южната част на сградата с площ 15,84 (петнадесет 0,84) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 292,05 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

ОБЕКТ 21: Кабинет № 24, находящ се на третия етаж в южната част на сградата с площ 19,80 (деветнадесет 0,80) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 338,00 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

        

ОБЕКТ 22: Кабинет № 25, находящ се на третия етаж в югозападната част на сградата с площ 21,00 (двадесет и един) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60) кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 352,04 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

         

ОБЕКТ 23: Кабинет № 3, находящ се на първия етаж в северозападната част на сградата с площ 16,75 (двадесет и един) кв. м, ведно с 12,60 (дванадесет 0,60)  кв. м от общите части.

Начална пазарна месечната наемна цена: 316,64 лв. без вкл. ДДС.

Специфично предназначение: дентален кабинет.

 

- Срок за наемане – 5 години.

- Предназначение – специфично предназначение на всеки обект.

- Начална конкурсна наемна цена – за всеки обект съгласно началната пазарна месечна наемна цена за целия обекта, включително общите части от сградата.

- Гаранция за участие в конкурса – в размер на един месечен наем съгласно началната пазарна месечна цена за целия обект и идеалните части от сградата. Гаранцията за участие се предоставя от участника за всеки обект по отделно под формата на копие от документ за внесена сума  по сметка на СО – район „Триадица“: 

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, КЛОН „ДЕНКОГЛУ”,
IBAN: BG 25 SOMB 91303324907901, BIC: SOMBBGSF

или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин ” № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 часа от 30.05.2022 г. до 30.06.2022 г.   

- Цена на конкурсната документация – 60,00  (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

- Оглед се осигурява до 16:00 ч. на 01.07.2022 г. след предварителна уговорка на телефон 02/8054185 и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

- Краен срок и място за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 01.07.2022 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.

 

Конкурсът ще се проведе на 04.07.2022 г. от 11:00 ч  в заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3 при закрити врати.

 

Лице за контакт: Паулин Митев – началник-отдел УОСЖФ, телефон 02/8054185.

 

 

 

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

 

 

 

30.05.2022