Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот, представляващи терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект, с покрита площ от 18 кв.м.

Столична община - Район „Триадица” обявява конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект (павилион № 1 индивидуален, с покрита площ от 18 кв.м.) съгласно схема на група № 11, находящ се в район «Триадица», кв. 383, м. «Зони-Г-Център» (бул. “Витоша”, бул. “Ген. Скобелев”).
    
Местоположението, вида, параметрите и предназначението на предвидените за поставяне на преместваеми обекти са определени с одобрената на 24.10.2013 година от Главния архитект на гр. София схема в графичен, текстови и табличен вид.
    
Начална конкурсна месечна наемна цена – 25.47 лв. /кв.м. без ДДС.
    
Специфично конкурсно условие на обекта: за продажба на кафе, безалкохолни и закуски.
    
Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 100 (сто) лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица” или по банков път по сметка на СО – Район “Триадица”.
    
Конкурсната документация се заплаща на касата на СО-район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 102 – всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. и се получава от стая 314, ет.3 до 17.00 ч. на 06.03.2015 г.
    
Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с ДДС.
    
Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа на 06.03.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица” – ул.”Алабин” № 54, ет.1, ст.103.
    
Конкурсът ще се проведе на 09.03.2015 година от 11.00 часа в сградата на район „Триадица” – ул. „Алабин” № 54, ет.3, зала 301.
    
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.
    
Телефон за информация – 02/8054104, 02/8054137.

30.01.2015