Район Триадица, обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на района
СО - Район "Триадица", на основание Заповед № С015-РД-09-942/22.07.2015 г., на Кмета на Столична община, Решение № 256 на СОС по Протокол № 81 от 14.05.2015г., обявява конкурс „Столово хранене и бюфет" за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища па територията на район "Триадица"-Столична община по следните обособени позиции:
   
Обособена позиция № 1- Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се във Втора английска езикова гиманазия „Томас Джеферсън", ул. "Траянови врата" № 26, с площ 125.12 кв.м., АОС № 1589/2012г.
   
Начална наемна цена - 80.00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
   
Цена на конкурсните книжа: 60 лв. с ДДС
   
Гаранция за участие: 80.00 лв. без ДДС
   
Утвърдените конкурсни книжа се закупуват от каса на СО - Район "Триадица" до 17:00ч. на 07.08.2015г.
   
Крайният срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 14.08.2015г. в деловодството на СО - Район "Триадица", ул. "Алабин" № 54 ет. 1 ст. 103 гр. София, ул. "Алабин "№ 54 ет. 1, ст. 102 - всеки работен ден от 8:30 до 17.00ч.
   
Конкурсът да се проведе на 20.08.2015 г. от 16.20 ч. в сграда на СО - Район "Триадица", ул. „Алабин" № 54 ст. 3 зала 301.
   
За информация: Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" тел. 02/80-54-104
6.08.2015
Във връзка с обявен на 27.07.2015г. КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ" ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ТРИАДИЦА”- СТОЛИЧНА ОБЩИНА за обособена позиция № 1 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”.
   
В обявлението, публикувано на електронната страница на Столична община, в един национален ежедневник, на електронната страница на СО – Район „Триадица“, както и на видно място в сградата на СО – Район „Триадица“ е допусната техническа грешка.
   
Датата на провеждане на конкурса е 28.08.2015 г.
   Съответно конкурсът да се проведе на 28.08.2015 г. от 16.20 ч. в сграда на СО - Район “Триадица”, ул. „Алабин“ № 54 ет. 3 зала 301.
27.07.2015