Район „Триадица“ обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот (помещение), частна общинска собственост, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 98, със специфично конкурсно предназначение: за кафе-клуб

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1  и чл. 30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (НУРПТК) във връзка с чл. 1, т. 1 и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД-09-1483/30.08.2022 г. на кмета на Столична община и чл. 46 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

 

О Б Я В Я В А М:

- Конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот (помещение), частна общинска собственост, актуван с  АОС №2071 от 2020 г. на СО – район „Триадица“, находящ се на адрес: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, бл. 98, партерен етаж, представляващ помещение с идентификатoр 68134.1003.125.75, кв. 75в, м. „Красно село" – "Стрелбище" – урб. бл. 32“, със застроена площ от 60,90 кв. м, заедно със съществуващ навес с площ от 38,33 кв. м, узаконен с Акт за узаконяване № 2/06.08.2013 г. на гл. архитект на СО – район „Триадица“, със специфично конкурсно предназначение: за кафе-клуб.

- Срок за наемане – 3 (три) години.

- Предназначение – за кафе-клуб.

- Начална конкурсна месечна наемна цена – 1000,00 (хиляда) лева без ДДС.

- Гаранция за участие в конкурса – в размер на един месечен наем съгласно началната конкурсна месечна наемна цена. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена в срока определен за представяне на офертите сума по банковата сметка на СО – район „Триадица“:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, КЛОН „ДЕНКОГЛУ”,
IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901, BIC: SOMBBGSF

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин” № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 часа от 25.10.2022 г. до 23.11.2022 г.   

- Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

- Оглед се осигурява до 14:00 ч. на 24.11.2022 г. след предварителна уговорка на телефон 02/8054185 и представяне на документ за закупена конкурсна документация.

- Краен срок и място за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 24.11.2022 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.

Конкурсът ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11:00 ч  в заседателната зала на СО – район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3 при закрити врати.

Лице за контакт: Паулин Митев – началник-отдел „УОСЖФ“, телефон 02/8054185.

 

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

24.10.2022