Район "Студентски" - обществено представяне на проект за: - Храм "Св. Георги Софийски - Нови" и проекти за изменение на план за регулация и застрояване

         На основание чл.22, ал.4 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.5, ал.4 от Закон за устройство и застрояване на Столична община, чл.5. чл. 14. ал. 1 и чл.15 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г. на СОС, и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме заповед № РСТ17-РД09-141/21.07.2017г. на Кмета на район „Студентски" за представяне на проекти за Храм “Св. Георги Софийски - Нови", УПИ IV- за параклис, кв.43а, м. „Младост-Г\ проект за Изменение на план за регулация и застрояване/ ИПРЗ/ за УПИ I – „за общежитие и коо", нов УПИ V-4190 „за общежитие, коо и инженерна инфраструктура" от кв. 111, м. „Студентски град и проект за Изменение на план за регулация и застрояване, план - извадка по чл. 133, ал.4 за квартали 46а,46б,46в,46г, местност „ж.к. „ Мусагеница - Младост 1“, което ще се състои на 03.08.2017 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район „Студентски", ж.к. „Студентски град", бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за същите проекти, ще се състои на 23.08.2017 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район "Студентски", ж.к. „Студентски град" бл.5.

 

Заповед № РСТ17-РД09-141/21.07.2017 г. на Кмета на СО - район „Студентски"

 

 

25.07.2017