Район "Студентски" обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - разполагане на автомат за топли напитки

 

ОБЯВА

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“,

ж.к ,,Студентски град‘‘ бл. 5

 

Настоящият конкурс се организира и провежда от СО – район ,,Студентски‘‘ на основание чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Решение № 142 по Протокол № 49 от 10.03.2022г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-713/ 04.04.2022г. на Кмета на Столична община, организира и провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реална част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 16/29.081996г. на СО – район ,,Студентски“, находящ се в гр. София, първи партерен етаж – главно фоайе с площ 1,00 (един) кв.м в четириетажна административна, делова сграда с цялата с площ 1 414 кв.м.

Специфично конкурсно условие: разполагане на автомат за топли напитки.

Цел на конкурса: Достигане на максимална наемна цена за отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост от 1 /един/ кв. м, подходящ за поставяне на автомат за топли напитки.

Дата и място на провеждане на конкурса:  Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши в закрито заседание в сградата на Столична община – район ,,Студентски“, ж.к ,,Студентски град“ бл. 5, ет. 4, заседателна зала на 15.12.2022г. от 10ч.

Начална конкурсна цена: Началната конкурсна месечна цена– 100, 00 (сто) лева без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса: Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за участие – парична сума в размер на 100 (сто) лева. Върху посочената сума не се начислява ДДС. Гаранцията за участие се превежда по сметката на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401

Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район ,,Студентски‘‘, като в нареждането за плащане следва задължително да бъде написано ‘‘ гаранция за участие в конкурс за поставяне на автомат за топли напитки‘‘‘. 

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО – район Студентски“ – гр. София 1700, ж.к. „Студентски град“ , бл. 5, всеки работен ден от 08:30 ч до 16:30 ч. и се получава от ,,Център за административно обслужване‘‘ до 16:30 ч. на 12.12.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 25.00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Краен срок и място за подаване на оферта – конкурсна документация е до 9:00 часа на 15.12.2022 г. в СО – район „Студентски” – ж.к ,,Студентски град‘‘, бл. 5, ет. 1- ,,Център за административно обслужване‘‘.

 

Всеки кандидат задължително извършва оглед на място. Информация, свързана с огледа, може да се получи от отдел „ Финансово-счетоводна и търговска дейност” в сградата на СО – район „Студентски”, ет. 4, стая № 409 и на телефон 02/8681057 или 02/8681353

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, 02/ 8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org

 

 

14.11.2022