Район Слатина удължава с 15 дни срока за подаване на оферти зa участие в конкурс - отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска
Столична община - Район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО15-РД-09-941/21.07.2015г. на Кмета на Столична община на основание чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни, считано от 02.09.2015 г. за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:
   
1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на:
Свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ: обособена част от сервизно помещение със застроена площ 51.65 /петдесет и един и шестдесет и пет/ кв.м., Акт за частна общинска собственост № 0146/ 07.04.1997г., находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска”, с предназначение - за тоалетна.
   
 2. Начална конкурсна /месечна/ цена за имота - 228.00 лева без ДДС
   
3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация -деловодството на район “Слатина”, ет.1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.09.2015г. включително.
   
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие - деловодството на район “Слатина” - бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.09.2015 г. включително.
   
5. Цена на конкурсната документация - 5 /пет/ лева, платими в касата на район „Слатина”.
   
6. Гаранция за участие - 228.00 /двеста двадесет и осем/ лева, платими по банковата сметка на район ” Слатина”, посочена в конкурсната документация.
   
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 18.09.2015 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.
   
8.Адрес и телефон на организатора - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел.02/8705532
02.09.2015