Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска
Столична община - Район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-941/21.07.2015г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:
1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на
 Свободен нежилищен имот - частна общинска собственост
, представляващ: обособена част от сервизно помещение със застроена площ 51.65 /петдесет и един и шестдесет и пет/ кв.м., Акт за частна общинска собственост № 0146/ 07.04.1997г., находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска”, с предназначение - за тоалетна.
   
2. Начална конкурсна /месечна/ цена за имота - 228.00 лева без ДДС
   
3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация - деловодството на район “Слатина”, ет.1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 28.08.2015г. включително.
   
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие - деловодството на район “Слатина” - бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 28.08.2015г. включително.
   
5. Цена на конкурсната документация - 5 /пет/ лева, платими в касата на район „Слатина”.
   
6. Гаранция за участие - 228.00 /двеста двадесет и осем/ лева, платими по банковата сметка на район ’’Слатина”, посочена в конкурсната документация.
   
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса - 31.08.2015 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.
   
8. Адрес и телефон на организатора - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел. 02/ 870 55 32.
   
29.07.2015