Район „Слатина” обявява конкурс на длъжността "главен експерт" в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия:

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше,  степен „магистър”, специалност „Геодезия”;
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността; наличието на придобита правоспособност по ЗКИР е предимство.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ, ЗУЗСО и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа или на e-mail:  info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

15.06.2022