Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс - отдаване под наем на нежилищни имоти, на територията на района

Със Заповед № РД-0908-22/14.10.2015г. на кмета на район „Сердика” се удължава с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, на територията на СО – район „Сердика”” за: 
    
1.Обект № 1 – терен и помещение находящи се на ул. „Лазар Михайлов” №95; 
   
2.Обект № 6 – помещение находящо се на ул. „Опълченска” №92, бл.44, магазин №2; 
   
3.Обект № 7 – помещение находящо се на ул. „Козлодуй” №85; 
   
4.Обект № 8 – помещение находящо се на ул. „История славянобългарска” №6; 
   
5.Обект № 9 – помещение находящо се на ул. „Козлодуй” №54. 
   
Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО-район „Сердика” конкурсна документация. 
   
Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00ч. на 29.10.2015г. 
   
Краен срок за представяне на оферти: до 16.00ч. на 29.10.2015г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2.ст.225 
    
На 30.10.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, етаж.4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, на територията на СО – район „Сердика”” 

 Цена на конкурсната документация – 30лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО-район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, ст.214 – всеки работен ден от 09.00ч до 17.00ч. и се получава от деловодството – ст.219.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41. 
*За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие. 
    
   

15.10.2015