Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЕРДИКА”

 

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1204/13.07.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР22-РД98-15/30.08.2022 г. на кмета на СО – район „Сердика“,
 

О Б Я В Я В А:
 

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.09.2022 г. до 15.09.2022 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР22-ВК66-978/18.07.2022 г., краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет:  „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 10 (десет) години.
 

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.509.314 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1156,00 (хиляда сто петдесет и шест) кв. м., актуван с АОС № 2130/02.09.2020 г., заедно с прилежаща сграда с идентификатор 68134.509.314.1 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири точка едно), със застроена площ 80,00 (осемдесет) кв. м. и прилежаща сграда с идентификатор 68134.509.314.2 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири точка две), със застроена площ от 20,00 (двадесет) кв. м., попадащ в УПИ I – за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци – Малашевци“ по действащия ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД09-50-523/16.10.1996 г. на главния архитект на СО, находящ се в гр. София, ул. “Вела Чорбова“ № 18, с начална конкурсна месечна наемна цена: 837.00 лв. (осемстотин тридесет и седем лева) без включен ДДС - 0,45 лв./кв.м. – терен, 3,30 лв./кв.м. – сграда 1 и 2,63 лв./кв.м. – сграда 2, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със СО.

Специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол.

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, ст.225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 15.09.2022 г.    

Краен срок за представяне на офертите: 17.30 ч., на 15.09.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 16.09.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж. 4.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

 

 

01.09.2022