Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – сгради – частна общинска собственост – едноетажни сгради"

 

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1248/22.07.2022 г. на кмета на Столична община,

О Б Я В Я В А:

На 08.09.2022 г., oт 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – сгради – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 10 (десет) години.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.3 по КККР на гр. София, със застроена площ от 158,00 кв. м, актувана с АЧОС № 2006/29.08.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находяща се в гр. София, ул. ”Лазар Михайлов” № 95, попадаща в УПИ III – за сладкарница, кв. 50, съгласно действащия ПУП – ПРЗ за м. “Бенковски“, одобрен със Заповед № РД09-86/02.06.1989 г. на ИК на ОБНС „Сердика“ – с начална конкурсна месечна наемна цена: 395,00 лв. (триста деветдесет и пет лева) – 2,50 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за магазин;

Обект № 2едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.4 по КККР на гр. София, със застроена площ 120,00 кв. м, актувана с АЧОС № 2006/29.08.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находяща се в гр. София, ул. ”Лазар Михайлов“ № 95, попадаща в УПИ III – за сладкарница, кв. 50, съгласно действащия ПУП – ПРЗ за м. „Бенковски“, одобрен със Заповед № РД09-86/02.06.1989 г. на ИК на ОБНС „Сердика“ – с начална конкурсна месечна наемна цена: 132,00 лв. (сто тридесет и две лева) – 1,10 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за магазин;

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика”, IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225, срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 07.09.2022 г.

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 07.09.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

08.08.2022