Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем публична общинска собственост, двуетажна сграда, ул. Порой № 18, за детска градина
 На основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-101/17.07.2015 г. на Кмета на Столична Община
   
   
ОБЯВЯВАМ:


   
   На 31.08.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – Район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост на територията на СО – район „Сердика”, както следва:

Двуетажна сграда, заедно с прилежащ терен, намираща се на територията на СО - Район „Сердика”, гр. София, като за обекта се участва при следните условия:

- Начална месечна наемна цена – за съответния обект, определен съгласно чл.14, ал.1 от Наредба за общинската собственост;
   
- Гаранция за участие – 100 лв.;
Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО-район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” №88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.
   
- Срок за наемане - 10 години;
   
- Предназначение
1.Обект: двуетажна сграда, адрес: ул. „Порой” № 18; РЗП /кв.м./: 2640, предназначение: ДЕТСКА ГРАДИНА, Предлагана ПМНС без ДДС (лева): 2306,00.
   
Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00ч. на 28.08.2015г.г.

   
Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00ч. на 28.08.2015г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет.2, ст.225.
   
Цена на конкурсната документация – 60 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район „Сердика” – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет.2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет.2, стая 225.
   
Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.
   

29.07.2015