Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терени, намиращи се на територията на района
 На основание чл.34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-1115/04.09.2015г. на Кмета на Столична община
   
   
ОБЯВЯВАМ:


   
На 12.10.2015 г. oт 13:00ч. в заседателната зала на СО – Район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет.4, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, както следва:
   
Терени, намиращи се на територията на СО - Район „Сердика”, гр. София като за всеки обект се участва отделно, при следните условия:
- Начална месечна наемна цена – размерът е посочен в таблицата за съответния обект;
- Гаранция за участие – 100 лв. за всеки отделен обект;
   
Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО-район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” №88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.
   
- Срок за наемане - до 10 години;
- Предназначение - посочен в таблицата за съответния обект.
   
   ТАБЛИЦА

Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00 ч. на 09.10.2015 г.
   
Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00ч. на 09.10.2015 г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет.2, ст.225.
   
Цена на конкурсната документация - 30 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет.2, стая 225.

Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.
   
 *За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

09.09.2015