Район Сердика, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост - терен и помещения, намиращи се на територията на района
На основание чл.34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-1116/04.09.2015г. на Кмета на Столична община
   
   
ОБЯВЯВАМ:


   
На 12.10.2015 г. oт 10:00ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.4, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, както следва:

Терен и помещения, намиращи се на територията на СО - Район „Сердика”, гр. София като за всеки обект се участва отделно.
  
 
ОБЯВЛЕНИЕ
   

09.09.2015