Район „Подуяне” - представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г”

Район „Подуяне” съобщава, че на 14.08.2017г. от 15,00 часа в сградата на район „Подуяне” при СО, ул „Плакалница” №51, ет. 3, заседателна зала-ст.321 по силата на Заповед № РПД17-РД09-75/27.07.2017г. на Кмета на район „Подуяне” при СО ще се проведе представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г”. Писмените становища по проекта се адресират до Кмета на район „Подуяне” и се подават в служба АОН на район „Подуяне”, ул „Плакалница” №51, ет. 1 до 16,00 часа на 28.08.2017г.

За приключване на общественото обсъждане на 11.09.2017 г. от 15.00 часа в същата зала ще се проведе обществена дискусия за същия проект.

Отговорен служител - арх. Сета Асланян. тел. за контакт - 02/8146-145
 

ЕВА МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”


 

02.08.2017