Район „Подуяне” обявява обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ съобщава, че на основание  чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022 г. на кмета на район „Подуяне” – СО за представяне на проект за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287, на 23.06.2022 г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. “Плакалница“ № 51, ет. 3, заседателна зала – ст. 321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 24.06.2022 г. до 07.07.2022 г., вкл.  

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2022 г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. “Плакалница“ № 51, ет. 3, заседателна зала – ст. 321.

 Проектът за ПУП – ИПУР от о.т.160 до о.т.175 представлява промяна по отношение ширината на тротоара  и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287 – „за спорт“, кв. 6, м. ж.к. „Левски – зона Г“, което предвижда промяна на конфигурацията и предназначението на съществуващия урегулиран поземлен имот, като се образува нов УПИ XXII-216,287 – „за ЖС и ПГ“. Плана за застрояване предвижда свободно стояща сграда с подземни гаражи, с жилищни функции.

Заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022 г.


Становища:

БТК ЕАД (публикувано на 12.07.2022 г.)
Становище 4 (публикувано на 12.07.2022 г.)
"Овергаз мрежи" АД (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 3 (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 2 (публикувано на 11.07.2022 г.)
Становище 1 (публикувано на 11.07.2022 г.)

10.06.2022