Район "Подуяне" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „33 магазина, офиси и подз. гаражи“, кв. 6, м. ж.к. "Левски - зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" №  51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

 

УВЕДОМЛЕНИE


Обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „33 магазина, офиси и подз. гаражи“, кв. 6, м. ж.к. "Левски - зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство", ПИ с идентификатор 68134.601.2388.

Подробно описание:

Проектът за ПУП – ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз. гаражи“ предвижда смяна на отреждането на съществуващия урегулиран поземлен, като се образува нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“ за поземлен имот с идентификатор 68134.601.2388 от КККР на район „Подуяне“.

В проекта не се предвижда промяна на регулационните граници на УПИ XVII, както и промяна на улична регулация.

Достъпът до новообразувания УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“ се предвижда да се осигури по действащата улична регулация. Преди разработване и одобряване па инвестиционно-проектна документация следва да се изпълнят изискванията на § 22 от ЗР на ЗУТ по отношение на уличната регулация.

Дата и час на провеждане:

  • Представяне на проекта на 24.06.2021 г. от 17:30 часа;

  • Заключителна дискусия на 19.07.2021 г. от 17:30 часа.

Участници:

  • Гл. архитект на СО  – район „Подуяне“ – арх. Цветанка Ватева, e-mail:  c.vateva@poduiane.info, тел. 02 8146 163;

  • Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145;

  • Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145.

Модератор на събитието:

  • Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145;

  • Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145.

21.06.2021