Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за тдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.29 кв.м., предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”
СО - Район „Панчарево”
 

в изпълнение на Заповед № РД-09—08-9/11.02.2010 г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.29 кв.м., предназначено за лекарски кабинет в здравната служба в с. Железница, район „Панчарево”, АОС № 1066/09.11.1998 г.

Начална месечна наемна цена - 90.00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. /шестдесет лева /с ДДС.

Място за закупуване – район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52. Краен срок за закупуване на документация – 16.00 ч. на 27.04.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 27.04.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 200 лв. /двеста лева/.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, срока за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Конкурса ще се проведе на 28.04.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”, с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе” № 52.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522, факс 992-15-06, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

Справки: М. Георгиева.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

26.03.2010