Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок до 10 години на имот-частна общинска собственост с площ 520 кв.м.за ресторант и магазин

СО- Район „Панчарево” на основание чл.46, ал.1, т.3, г.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и 2 от Закон за общинската собственост, във връзка с ч.т. 30, ал.3 от Наредба та условията реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09- 1179/18.09.2015г. на Кмет на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем, за срок до 10 години на свободен, нежилищен имот-частна общинска собственост - едноетажна сграда с идентификатор 55419.6706.1016.4 с площ 74 кв.м. и прилежащ терен с площ 520 кв.м., попадаща в УПИ VIII за ресторант и магазин, кв.17, с.Панчарево, АОС № 5024/23.10.2014г. със специфично конкурсно условие „За градински център“. 
    
Цена на конкурсната документация: 30.00 лв. с вкл. ДДС. 
    
Гаранция за участие: 200 лв. 
    
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе" № 230. 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16.00 ч на 09.11.2015 г. 

Краен срок за подаване на оферти - до 16:30 ч. на 09.11.2015 г. 
    
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще сс извърши на 10.11.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” №230. 

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет .3, тел. 02/97-60-531, 97-60-548, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg 
 

09.10.2015